1630931087913_Verkko%20haltuun%20valmis%20logo-fh4raq.png-me

VERKKO HALTUUN! -HANKE

 -di­gi­tai­dot osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tukena


Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na. Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun  ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

1664534653612_Helmikuun%20ja%20maaliskuun%20tapahtumat%20(10)-me.png

Ajan­koh­tais­ta

Lokakuun toiminta.

Pääset osallistumaan monenlaiseen ryhmätoimintaan niin etänä kuin livenä paikan päällä. Jos sinulla on tarve yksilöohjaukselle, ole yhteydessä joko Sirpaan tai Kaisaan. 


Linkit  Teams-tapahtumiin julkaistaan yhdistyksen ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa sekä erillisissä mainoksissa myöhemmin.


Facebook-livejä pääsee seuraamaan työntekijöiden Facebook-profiilien kautta: Kaisa ja Sirpa

Instagram-livejä pääsee seuraamaan oketuki-Instagram-tilin kautta.


3.10 klo 13-13:15 Vinkkivartti, Facebook-livelähetys Oketuen Facebookissa 

6.10 klo 10 PPP eli päivän polttavat puheenaiheet, Teams. 

6.10 klo 13 Tainan tahdit livelähetys Taatontuvalta, mahdollisuus seurata livelähetystä 

Teamsissa, linkki ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa.

12.10 klo 15  Digikahvila, kaikille avointapahtuma Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53.

13.10 klo16-18 DVV kehittäjäryhmä, Kumppanuuskeskus, ryhmä täynnä.

18.10 klo10-12 Oketuen Olkkari, kaikille avointapahtuma, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53.

19.10 klo 15-16:30 Vertti-koulutus alkaa, ilmittautuminen Kaisa tai Sirpa.

26.10. klo15 PPP eli päivän polttavat puheenaiheet, Teams.

Lisätietoa voit kysyä työntekijöiltä

Kaisalta 050 3458474 tai Sirpalta 050 3617898.

1664536985483_Vertti-koulutus%2019.10.,%202.11.,%2017.11.,%2030.11.,%207.12.%20Klo%2015%20-16.30-me.png

Vertti-koulutus

Hankkeen toinen va­paa­eh­tois­ten ver­tais­verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­den koulutus alkaa.

Hanke on koultuttanut kevään 2022 aikana yhdeksän vapaaehtoista ver­tais­verk­ko­tu­ki­hen­ki­löä eli Verttiä. Koulutuksen jälkeen he ovat olleen aktiivisesti mukana hankkeen toiminnassa ja päässeet toimimaan Vertteinä mm. livelähetyksiä tehden sekä kevyttä ohjausta antaen ja toimien Teams-tapahtumissa apuohjaajina.

 

Hankkeen seuraava Vertti-koulutus alkaa 19.10 Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la. Jos olet kehitysvammainen, sinulla on osaamista digiasioissa sekä haluat kehittyä ja auttaa muita, niin voit ilmoittautua koulutukseen. Koulutuskertoja on viisi ja ne ovat seuraavina ajankohtina: 19.10.,  2.11., 17.11., 30.11., 7.12. Klo 15 -16.30, Kumppanuuskeskus.


Ilmoittautuminen  Sirpalle tai Kaisalle.

Hankkeen uu­tis­kir­jeet

Hankkeen uu­tis­kir­jeet 2022

1632741790474_IMG_1602.JPG-me

Miten pääsen mukaan toi­min­taan?

Koetko että tarvitset apua tai tukea verkossa toimimiseen; haluaisit oppia lisää digitaitoja, ladata sovelluksia, tai jos sinulla on jo taitoja ja voisit toimia vapaaehtoisena verkkotukihenkilönä. 


Julkaisemme toiminnastamme kuukausittain tiedotteen. Osa toiminnasta järjestetään lähitoimintana ja osa etätoimintana. Lisäksi toimintaa on myös hybriditoimintana, joten silloin voit valita osallistutko paikan päällä vai etänä Teams-yhteydellä. Jos tarvitset apua Teamsin käyttöön, ole yhteydessä työntekijöhin, he auttavat mieluusti. 


Hankkeelle on jo muotoutunut kuukausittaista vakiotoimintaa esimerkiksi Päivän polttavat puheenaiheet Teams-yhteydellä, Digikahvilat hybridimallina Kumppanuuskeskus ja Teams, ryhmätoimintaa toimitankeskuksissa sekä ensimmäinen verk­ko­tu­ki­hen­ki­lö­kou­lu­tus-Vertti on alkanut. 


Kehitään yhdessä verkkotoimintaa ja kuunnellaan kaikkien osallistujien toiveita ja ideoita. Verkostoyhteistyö on myös merkittävä osa hankkeen toimintaa. 


Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen työntekijöihin Kaisaan tai Sirpaan. 1646987904329_WhatsApp%20Image%202022-03-11%20at%2009.24.05%20(1)-me.jpg

Tes­taa­ja­ryh­mä

Ke­hi­tys­vam­mai­set mukana tes­taa­mas­sa ja ar­vioi­mas­sa di­gi­taa­li­sen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen so­vel­lus­ta.

Vuonna 2023 henkilöllisyyden voi todistaa puhelinsovelluksen avulla. Kehitysvammaiset ovat päässeet mukaan testaamaan ja arvioimaan digitaalisen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen sovellusta.

Uudistus tulee helpottamaan henkilöitä, joilla ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia. Kehitysvammaiset ovatkin kohderyhmä, joilta usein verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set puuttuvat, joten tuleva muutos tuonee helpotuksen myös heidän elämään.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n Verkko haltuun -hanke on tehnyt yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston Marika Tähden kanssa, kehitysvammaiset toimijat ovat päässeet säännöllisesti testaamaan ja arvioimaan tulevaa sovellusta. Ryhmässä on ollut monen tasoista kehitysvammaista ja diginkäyttäjää mukana, he ovat jokainen saaneet oman äänen kuuluvaksi. Yhteistyö DVV:n kanssa jatkuu myös syksyn 2022 aikana. Oulun lisäksi oma testaaja ryhmä on ollut Helsingissä Selkeästi meille -hankkeen toimijoiden kanssa.

Uutinen digitaalisen henkilöllisyyden sovelluksesta.

p8kaVRe4edM-me

Verkko haltuun -hankkeen kyselyn yh­teen­ve­to, syksy 2021

Hanke teetti syksyn 2021 aikana kyselyn aikuisten kehitysvammaisten osaamisesta ja tuen tarpeista verkkoasioinnissa ja laitteiden käytössä. Kyselyyn vastasi yhteensä 32 kehitysvammaista. Vastaajista yli puolet oli alle kol­me­kym­men­tä­vuo­tiai­ta.  Vastausten luotettavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin kehitysvammainen on kyennyt ymmärtämään kysymyksen. Kysely osoitti sen, että vastanneilla on käytössä erilaisia laitteita ja tietoa internetin mahdollisuuksista jonkin verran on. Valtaosalla vastaajista on käytössä älypuhelin, ja he tunnistavat sovelluksia ja sosiaalista mediaa. Avun tarvetta on laitteiden käyttöönotossa, sovellusten lataamisessa, sivustojen etsimisessä, sähköpostinkäytössä, kirjoittamisessa, tiedostojen ja kuvien siirtämisessä sekä verkkoasioinnissa.

Hankkeen työn­te­ki­jät

1629364380447_oma%20kuva.jpg-me

Kaisa Pitkälä

pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

050 345 8474

kaisa.pitkala@oketuki.fi

1646136684346_WhatsApp%20Image%202022-02-24%20at%2012.16.12-me.jpg

Sirpa Lukka

projektityöntekijä

050 361 7898

sirpa.lukka@oketuki.fi

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021