oketuki jalkapallo

KER­HO­TOI­MIN­TA

Tältä sivulta löydät tietoa kauden syys 2021- kevät 2022 ker­ho­toi­min­nas­ta. Tutustu ker­ho­ku­vauk­siin huo­lel­li­ses­ti ennen il­moit­tau­tu­mis­ta. Tutus­tut­han tarkoin il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la oleviin ohjeisiin il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

1644837801629_LUKUJ%C3%84RJESTYS%202022%20KEV%C3%84T%20UUSI-me.JPG

Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke löytyy TÄÄLTÄ


KE­VÄT­KAU­DEN 2022 KERHOT JA KURSSIT KÄYN­NIS­TYY 17.1. ALKAEN

Lo­mak­keel­la il­moit­tau­dut toi­min­taan sekä syys­kau­del­le 2021 että ke­vät­kau­del­le 2022. Jos et jatka ke­vät­kau­den kurssilla, muis­tat­han perua paikkasi.

Jo­kai­ses­ta kurssista/kerhosta tulee oma kuit­tauk­sen­sa. Jos et ole saanut kuit­taus­ta omasta il­moit­tau­tu­mi­ses­ta, teethän uuden il­moit­tau­tu­mi­sen.


Laskutus 

Laskutus alkaa kuukauden sisällä kerhon al­ka­mi­ses­ta. Alle 18 – vuotiaan puolesta var­si­nai­sek­si jäseneksi merkitään huoltaja. Tästä syystä ker­ho­lai­sen täyt­täes­sä 18 vuotta on hänen hyvä itse liittyä jäseneksi säi­lyt­tääk­seen edul­li­sem­man kausi­mak­sun.

Uudet ker­ho­lai­set voivat käydä kerhossa tutus­tu­mas­sa yhden kerran ve­loi­tuk­set­ta. Jos jatkat kerhossa tutus­tu­mis­ker­ran jälkeen, kerhon kausi­mak­su las­ku­te­taan aina tämän jälkeen koko­nai­suu­des­saan. Kurs­seil­la tutus­tu­mis­ker­taa ei ole. 


HUOM! Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten­tu­ki ry:llä ei ole tapaturma- eikä muuta va­kuu­tus­ta kerhoihin osal­lis­tu­jil­le.


Seu­raat­han tulevan kauden ta­pah­tu­ma­tar­jon­taa yh­dis­tyk­sen Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rista ja Face­boo­kis­sa


Lasten ja lap­si­per­hei­den toiminta

Las­ten­ker­ho Oulunsalo

Vauh­ti­var­paat

Per­hei­ly­ker­ho

Lasten ja nuorten ker­ho­toi­min­ta

Salibandy

Nuorten ja aikuisten ker­ho­toi­min­ta

Es­tot­to­mat

Menojengi

So­vel­ta­van liikunnan ryhmä

Salibandy Aikuiset

Ke­vät­kau­den 2022 Kei­laus­kurs­sit

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021