KERHOJA KOSKEVAT TER­VEYS­TUR­VAL­LI­SUUS­OH­JEET

  • Maskin käyt­tö­suo­si­tus kaikissa kodin ul­ko­puo­li­sis­sa tiloissa
  • Tur­vae­täi­syyk­sis­tä huo­leh­di­taan
  • Muista kä­si­hy­gie­nia. Käytä käsidesiä ja pese kädet ennen jälkeen kerhon.
  • Tule paikalle eh­dot­to­mas­ti terveenä. Pie­nis­sä­kin sairauden oireissa esim. nuha, yskä, päänsärky, vat­sa­oi­reet tulee jäädä kotiin.
  • Jos tiedät kuuluvasi ris­ki­ryh­mään, harkitse tarkkaan, osal­lis­tut­ko ker­ho­toi­min­taan ollenkaan.


Oulussa voimassa olevat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set:

https://www.ouka.fi/korona#oulussa-voimassa-olevat-suo­si­tuk­set-ja-ra­joi­tuk­setYh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021